Adatkezelési Szabályzat

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. Fogalmak

3. Alapelvek az adatkezelés során

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere

5. Adatkezelés célja

6. Adatok köre

7. Adatbiztonság

8. Adatbiztonság szabályozása

9. Adattovábbítás általános szabályai

10. Adatfeldolgozás

11. Adatkezelő változása

12. Adatok törlése

13. Internetes honlapon történő adatkezelés 14. Adatkezelő elérhetősége 15 Jogorvoslati lehetőségek

16. Bírósági jog érvenyesítés

17. Kártérítés

18. Záró rendelkezések

1. Bevezetés

A Vasmarok Magyarország Kft. (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.) adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelés szabályzat ( a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.vasmarok.hu web oldalon.

A Vasmarok Magyarország Kft. kiemelten fontosnak tartja a tevékenységeivel összefüggésben megvalósuló adatkezelés magyarországi és Eu jogszabályi feltételeinek megfelelését, ezért fent tartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására.

A szabályzatban foglaltak értelmében garanciát vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát szavatolja.

A szabályzat és annak értelmezésével kapcsolatos, illetve a Vasmarok Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során felmerült kérdésekről, esetleges problémákról tájékoztatást a www.vasmarok.hu web oldalon található elérhetőségeken, vagy elektronikus formában a info@vasmarok.hu e-mail címre megküldve tehetők fel.

Iroda: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4. E-mail:info@vasmarok.hu

Web: www.lifeguard.hu Tel.: +36 20 484 8004

2. Fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően érintett elsősorban a társaságnál jelentkező személy, továbbá az a személy akinek az adatait a társaság a tevékenységéből adódóan harmadik félnek átadja

Személyes adat: bármely érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint

az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; Adatzárolás: az adatok azonosító jelzéssel való ellátásának s további kezelésének (továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának) véglegesen vagy meghatározott időre történő korlátozása, lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Közvélemény-kutatás: egyének és csoportjaik (a továbbiakban: érintett) véleményének

és ítéletalkotásuk összetevőinek kutatása

Piackutatás: az érintett fogyasztói szokásának vizsgálata.

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. § -ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista Tilalmi lista: azon érintettek név - és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e törvényben meghatározott kapcsolat felvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Közvélemény-kutató, piackutató és közvetlen üzletszerző szerv: az a természetes

és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a közvélemény-kutatás, piackutatás és a direkt marketing tevékenységet jogosult végezni Kapcsolat felvételi lista : kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását.

3 Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha - egyes speciális esetekben - az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alapokmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt adatok megadása önkéntes illetve harmadik féltől kapott adatok esetében az Érintett már előzetesen hozzájárult az adatkezeléshez, a társaság tevékenysége során a megkapott személyes adatokat kizárólag az Érintett beleegyezésével kezeli.

Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az Érintettet egyértelműen, közérthető és részletes tájékoztatására - az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelésre, és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat - sor kerül.

A Szabályzat tartalmazza ezen felül az Érintett adatkezelésével kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felellnek meg:

- Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes

- Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek

- Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

A Vasmarok Magyarország Kft. személyes adatot ( beleértve a különleges adatot is ) az országból az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

A társaság a tevékenységéből adódóan nem kezel kötelező adatokat

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelő az Érintettek személyes adatait bizalmasan a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, külön gondot fordítva azok biztonságára.

Ennek érdekében olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek az alábbiakban felsorolt mindenkor hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Ezen jogszabályok az alábbiak:

- Magyarország Alaptörvénye

- Polgári törvénykönyvről szoló 2013.évi V törvény

- 2011.évi CXII Info törvény

- Az elektronikus hirközlésről szoló 2003. évi C törvény

- 2001. évi CXII törvény Az elektonikus kereskedelemről

- 2008.évi XLVIII törvény Gazdasági reklámtevékenységről

- 1998. évi VI törvény Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - 1997.évi CLV törvény a Fogyasztóvédelemről

- A 2015 évi CXXXIII évi Személy és vagyonvédelmi törvény

- 016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet

- 54/2014.(XII.5) BM rendelet

- 1993. évi XCIII tv Munkavédelemről

- 2012 évi I Munkatörvénykönyv

5. Adatkezelés célja

Adatkezelőként személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

Minden esetben csak olyan személyes adat kezelésére kerül sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásának szükséges mértékben és ideig szerepel.

A jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják: - Munkalehetőség céljából Önéletrajz gyűjtése

- Regisztráció mint a kiválasztási folyamat része

- Elektronikus hírlevelek küldése marketing célból

- Szerződés megkötése

- Elektronikus megfigyelő rendszerek megbízó általi megfigyelése

6. Adatok köre

A Vasmarok Magyarország Kft. adatkezelés során meghatározott célok megvalósulásához az alábbi adatokat kezeli:

- Teljes név

- Születési név

- Születési hely, idő

- Anyja neve

- Állandó lakcím

- Tartózkodási hely

- Lakcímkártya azonosító száma - Bankszámlaszám

- Adószám

- TAJ szám

- Telefonszám

- Email cím

- Nyelvtudás

- Munkatapasztalatok

- Legmagasabb iskolai végzetség - Egyéb kompetenciák

- Jogosítvány

7. Adatbiztonság

Az adatkezelő a személyes adatkezeléseket a székhelyén végzi. Az adatokat kezeléséhez a szolgáltatás nyújtás során alkalmazott informatikai környezetet biztosít. Ez a program a tevékenységek teljes folyamatát lefedi. Ez az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik féltől védettek.

Az adatkezelő által kezelt adatokat egy nyilvántartásban kezeli és az adatkezelés során elvárt védelmi szintet nyújtja. Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonságáról eljárásokkal gondoskodik.

8. Adatbiztonság szabályozása

Az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzat, utasítások utján gondoskodik. Az Adatkezelő munkavállalói továbbá az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek minden esetben a külön szabályzatban, utasításban, meghatározott az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben járnak el. Az Adatkezelő más Adatkezelőtől nem fogad ez által nem kezel adatokat.

9. Adat továbbítás általános szabályai

Adatok továbbítására minden esetben csak az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabályi felhatalmazása alapján kerül sor.

A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni. Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adat továbbítás címzettjének személye pontosan meghatározott. Az adat továbbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező megfelelően kiállított iratok szolgálnak.

A jogszabály által előírt adat továbbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárul. Az érintettek hozzájárulásához kötött adat továbítás esetén az érintett a nyilatkozatás az adat továbbítás címzettje és célja ismeretében adja meg. Az Adatkezelő az adat továbbításokat naplózza, annak érdekében, hogy megállapítható legyen az hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az érintett az adat továbíbtási naplóba betekinthet, kivéve, ha az adat továbbítás tényéről az érintett jogszabályi rendelkezés alapján nem szerezhet tudomást.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Ebben az esetben is a vonatkozó jogszabályok, de elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szoló 2011.évi.CXII. törvény és a 016/679/EU. Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezései az irányadóak. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Az adatfeldolgozó tevékenységnek ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő kérésére az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.

Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenységes során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha a feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

11. Adatkezelő változása

Az Adatkezelő az adatfeldolgozását informatikai rendszer segítségével végzi. Amennyiben szükséges az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást adna. Ebben az esetben az adatfeldolgozó személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Informatikai Hatóság által vezetett nyilvántartásba kell bejelenteni.

12. Az adatok törlése

Az Adatkezelő személyes adatokat törli:

- Kezelés jogellenes

- Az érintett kéri

- Az adat hiányos vagy téves és az az állapot jogszerűen nem orvosolható

- Adat kezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

- Azt a biróság vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, míg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot. ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlése a jogszabály rendelkezése az irányadóak. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály előírja az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazót megsemmisíti.

13. Internetes honlapon történő adatkezelés

Az Adatkezelő a www.vasmarok.hu honlaphoz kapcsolodóan személyes adatokat a honlapon közétett Adatvédelmi szabályzat és Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat alapján kezel.

14. Adatkezelő elérhetősége

Vasmarok Magyarország Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4. +36 20 484 8004 info@vasmarok.hu

15. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmére az Iskolaszövetkezet tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg adatfeldolgozó esetén az adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelőt az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa

kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

- annak kezelése jogellenes,

- az Érintett kéri, - az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki)

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő köteles megjelölni azon személyes adatot, amely helyességét vagy pontosságát az Érintett vitatja, de annak helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

Érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Iskolaszövetkezet tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult - annak közlésétől illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

16. Kártérítés

A Vasmarok Magyarország Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott

17. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat valamely pontjainak érvénytelensége a szabályzat hatályát nem érinti

Budapest, 2022. december 12. Vasmarok Magyarország Kft.